A A A

Uzdrowisko jako zespół leczniczy

Leczenie ambulatoryjne w poradniach i przychodniach, zwane lecznictwem otwartym, oraz leczenie w szpitalach lub klinikach, zwane lecznictwem zamkniętym, znane jest na ogół dobrze chorym. Nie wszyscy natomiast wie­ dzą, co to jest leczenie uzdrowiskowe, jakie są charak­ terystyczne dla niego formy organizacyjne i na czym polega kuracja balneoklimatyczna. Tymczasem znajomość gólnych celów i zadań lecznictwa uzdrowiskowego poz­ wala zorientować się, kto powinien korzystać z tego ro­ dzaju leczenia, w jakim uzdrowisku może lekarz zalecić przeprowadzenie kuracji i jak należy zachowywać się, by w pełni wykorzystać czas swego pobytu dla przy­ wrócenia zdrowia i odbudowy sił do pracy i życia co­ dziennego. Odpowiedzmy najpierw na pytanie, co to jest uzdro­ wisko? Za uzdrowisko uważa się miejscowość posiadającą wa- runki niezbędne do prowadzenia leczenia balneoklima- tycznego. Naturalne zasoby lecznicze oraz korzystne dla leczenia cechy klimatu stanowią między innymi podsta- ę do uznania danej miejscowości za uzdrowiskową, aturalnymi zasobami leczniczymi, są wody mineralne wartościach leczniczych, gazy lecznicze oraz tworzywa tałe, zwane peloidami, do których zalicza się borowiny, uł itp. Właściwości klimatu zależą przede wszystkim d położenia geograficznego i wysokości nad poziomem norza. Uzdrowiska polskie, położone w różnych częściach kraju, na nizinach, nad morzem, w górach, posiadają zróżnicowane cechy klimatu. Wartości naturalnych środ­ków leczniczych decydują, między innymi, o tzw. profilu leczniczym, czyli o tym, jakie choroby mogą być leczo-vw w danym uzdrowisku. W następnych rozdziałach poradnika omówione będą szczegółowo wartości lecznicze poszczególnych natural­nych tworzyw leczniczych, ich działanie na ustrój, spo­soby stosowania itp. Sama obecność źródeł wód leczniczych czy złóż boro­winy, jak również istnienie korzystnych dla leczenia wa­runków klimatycznych nie tworzą jeszcze uzdrowiska. Konieczne jest stworzenie chorym odpowiednich warun­ków pobytu. Muszą być zorganizowane funkcjonujące należycie sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, domy wcza­sowe, zakłady lecznicze z oddziałami kąpielowymi, fizy­koterapii, leczenia ruchem oraz pijalnie wód mineral­nych. Miejscowość uzdrowiskowa musi posiadać pełne wyposażenie komunalne, jak wodociągi, kanalizację, dro­gi dojazdowe, deptaki, promenady, parki i wiele innych urządzeń.