A A A

O załącznikach do karty badania dla celów leczenia uzdrowiskowego

Do orzeczenia o potrzebie leczenia balneoklimatycznego, wystawionego na specjalnym druku, a zwanego kartą badania, powinny być załączone wyniki analiz labora­toryjnych, zwane badaniami dodatkowymi, oraz niektóre wyniki prześwietleń rentgenowskich. Do obowiązkowych należą: badanie moczu, odczynu Biernackiego, tzw. OB, prześwietlenie rentgenowskie płuc. Podane badania są obowiązkowe w każdym przypadku i wyniki ich muszą być dołączone do karty badania. Ich brak powoduje zwrot wniosku do uzupełnienia go. Tym samym nastąpi zwłoka w zakwalifikowaniu i wyjeździe do uzdrowiska. Niekiedy wymagane są i inne badania, jak np. treści żołądka, poziomu cukru we krwi, prześwietlenia lub zdjęcia rentgenowskie różnych narządów, badanie elek­trokardiograficzne itp. — w zależności od stanu choro­bowego. Są one konieczne dla udokumentowania rozpo­znanej choroby, na którą pacjent się leczy, umożliwiają też lekarzowi zdrojowemu zaordynowanie odpowiedniej kuracji balneologicznej. Jeśli chory posiada jakiekolwiek wyniki badań, powinien wyjeżdżając zabrać je ze sobą. Brak dokładnych analiz spowoduje zwłokę w leczeniu. Lekarz balneolog bowiem zanim wyda zlecenie na za­biegi, musi w tych przypadkach przekazać chorego do laboratorium analitycznego dla dokonania brakujących, a niezbędnych badań. Po upływie kilku miesięcy od daty wystawienia wnio­sku na leczenie uzdrowiskowe karta badań wraz z za­łącznikami traci swoją ważność. W przypadku nieuzyska-nia- skierowania w tym okresie, na co mogą wpłynąć różne okoliczności, organ upoważniony do rozdziału miejsc sanatoryjnych odsyła lekarzowi opiekującemu się chorym pełną dokumentację lekarską. Po zaktualizowaniu wyników badań dodatkowych oraz stwierdzeniu przez lekarza, że u pacjenta nie nastąpiły poważniejsze zmiany w stanie zdrowia, można ponownie nadać wnioskowi dalszy tryb postępowania. Taka procedura uzasadniona jest troską o dobro cho­rego, u którego w okresie wyczekiwania na skierowanie do uzdrowiska mogły wystąpić nowe powikłania, cho­roby dodatkowe itp., zmieniające kwalifikacje do lecze­nia bałneoklimatycznego. Dalszym załącznikiem do karty badań osób zatrudnio­nych jest zaświadczenie związkowe. Wystawia je rada zakładowa miejsca pracy. Kwestionariusz ten informuje władze zarządu okręgowego związku zawodowego o wa­runkach pracy i bytowych chorego, podaje jego dane personalne oraz opinię rady zakładowej.