A A A

Metody i środki lecznicze stosowane w uzdrowisku

Do podstawowych środków wykorzystywanych w lecz­nictwie uzdrowiskowym należą: wody mineralne i pe-loidy. Z tworzyw tych przygotowuje się różnorodne za­biegi balneologiczne — kąpiele, wziewania, płukania itp. Niektóre wody mineralne stosuje się do użytku we­wnętrznego w postaci tzw. kuracji pitnych. Do podsta­wowych metod leczniczych zalicza się również klima-toterapia, kineziterapia, czyli leczenie ruchem, racjonalne żywienie względnie leczenie dietetyczne. Uzupełnieniem kuracji uzdrowiskowej są różnorodne zabiegi fizykalne. Dużą rolę w osiągnięciu dobrych wyników kuracji od­grywa również sama zmiana dotychczasowego trybu życia i wpływ nowego otoczenia — środowiska. Wszystkie po­dane powyżej środki i metody lecznicze omawiają odpo­wiednie rozdziały poradnika. Aby zilustrować różnorodność stosowanych w uzdro­wisku kuracji, podajemy przykładowo leczenie balneokli-matyczne u osób z bólami w stawach określanymi jako gościec (reumatyzm). W zależności od postaci tej choroby, a jest ich wiele, uwzględniając ogólny stan zdrowia i wiek chorego, można zalecić kurację kąpielami solan­kowymi, siarkowymi, jodobromowymi lub radonowymi. Stosuje się także różne zabiegi borowinowe, picie wód mineralnych, przebywanie na otwartym powietrzu, spa­ cery, uprawianie gimnastyki porannej i leczniczej, masa­ że, różnego rodzaju nagrzewania i naświetlania. W nie- których przypadkach prowadzi się również leczenie die­tetyczne. Po tym ogólnym wstępie przystępujemy do zapoznania Czytelnika ze środkami i metodami leczniczymi stosowa­nymi w uzdrowisku.