A A A

Leczenie uzdrowiskowe w ramach urlopu czy w ramach ewentualnego zwolnienia od pracy?

Każdy pracownik, przy odbiorze przekazu na leczenie uzdrowiskowe, winien przedstawić zaświadczenie miejsca pracy o czasokresie przysługującego mu urlopu wypo­czynkowego. Leczenie uzdrowiskowe przeprowadza się bowiem w zasadzie w okresie urlopu wypoczynkowego. Starający się o wyjazd do uzdrowiska musi zachować taką liczbę 'dni urlopu, która odpowiada czasokresowi pobytu w uzdrowisku. Wykorzystanie urlopu w całości lub w części w zasadzie uniemożliwia wyjazd. Udzielanie bowiem zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy na druku L-4 jest ustawowo ograniczone do przypadków wyjątkowych. Przysługuje ono przede wszystkim tym osobom, które z tytułu czasokresu zatrudnienia nie dyspo­nują odpowiednią liczbą dni urlopowych dla pokrycia po­bytu w sanatorium lub w domu Funduszu Wczasów. Otrzymują one czasowe zwolnienie od pracy na pokrycie brakujących dni. Druk L-4 wystawia w przypadku przy­znania leczenia sanatoryjnego lekarz konsultant, a przy skierowaniu na leczenie ambulatoryjne lekarz, który wy­stawił wniosek. Z orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy korzystają również pracownicy w przypadkach kierowania do sa­natorium na leczenie chorób zawodowych. W tym celu należy przedłożyć konsultantowi zaświadczenie z poradni chorób zawodowych, które stwierdza, że wyjazd do uzdrowiska uzasadniony jest chorobą zawodową. Skutki wypadków podczas pracy stanowią również podstawę dla orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy na druku L-4. Do karty badania należy wówczas załączyć osobne orzeczenie lekarza leczącego, że choroba podsta­wowa związana jest z wypadkiem przy pracy. Zdarza się, że wniosek o -leczenie uzdrowiskowe zło­żono w okresie, gdy chory jest na zwolnieniu lekarskim, i w tym okresie przyznano mu skierowanie. W tych przypadkach pacjent otrzyma przedłużenie zwolnienia od pracy na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym od lekarza konsultanta, jeśli przedłoży zaświadczenie leka­rza przychodni o czasie trwania niezdolności do pracy oraz orzeczenie, że leczenie uzdrowiskowe rokuje szyb­szy powrót do zdrowia i pracy. Na przykład: chory z po­wodu choroby serca przebywa przez dłuższy czas w do­mu na zwolnieniu lekarskim. Lekarz leczący stwierdza, że pobyt W uzdrowisku pozwoli na skrócenie okresu nie­zdolności do pracy. W takim przypadku chory przepro­wadzi leczenie uzdrowiskowe w ramach przedłużonego czasowego zwolnienia od pracy. Podkreślamy, że dotyczy to jedynie leczenia sanatoryjnego. W żadnym razie pra­cownik, który zachoruje przed wyjazdem do uzdrowiska i ma zwolnienie lekarskie, nie może otrzymać przekazu na leczenie ambulatoryjne. Ten rodzaj leczenia uzdro­wiskowego traktuje się bowiem jako formę wczasów pra­cowniczych, tylko i wyłącznie w ramach urlopu. Zwolnienie lekarskie na druku L-4 należy uzyskać przed wyjazdem do -uzdrowiska. Czy można otrzymać czasowe zwolnienie od pracy po powrocie z uzdrowiska? Wielu sądzi, że tak, lecz byłoby to niezgodne z obowią­zującymi przepisami prawnymi. Pracownicy są dokład­nie poinformowani, że w przypadku zachorowania, któ­re spowoduje niemożność podjęcia pracy, należy przed­łożyć zakładowi pracy druk L-4 w dniu zachorowania, a najpóźniej dnia następnego. Opóźnienie zgłoszenia nie­zdolności do pracy uważane jest za nie usprawiedliwioną nieobecność na stanowisku pracy wraz ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Nie ma różnicy mię- dzy nieobecnością w zakładzie pracy z powodu choroby a nieobecnością z powodu wyjazdu do uzdrowiska. Uzna­nie kogokolwiek za niezdolnego do pracy za okres wsteczny jest niemożliwe. Z chwilą otrzymania zwolnienia na druku L-4 przed­kłada się górny odcinek w miejscu pracy, dolny nato- " miast zabiera chory ze sobą. Bezpośrednio przed wyjaz­dem z uzdrowiska kierownictwo sanatorium lub domu wczasowego poświadcza w odpowiedniej rubryce czaso­kres pobytu w uzdrpwisku. Po powrocie do pracy za usprawiedliwioną nieobecność liczą się jedynie dnie spę­dzone w uzdrowisku. Wcześniejsze opuszczenie uzdrowi­ska powoduje konieczność zgłoszenia się do pracy w dniu następnym po powrocie. Przedłużenie pobytu w uzdro­wisku jest również niemożliwe. Żaden z lekarzy zdrojo­wych nie jest upoważniony do przedłużania pobytu ani wystawienia druku L-4. Jedynie przy kierowaniu na re­habilitację w warunkach uzdrowiskowych istnieją ogra­niczone możliwości przedłużenia choremu pobytu w uzdrowisku. W tych przypadkach następuje prze­dłużenie pobytu na wniosek skierowany przez lekarza sanatorium rehabilitacyjnego do komisji balneologicznej. Dzieje się to jednak wyłącznie w wyjątkowych przy­padkach.