A A A

Kto wystawia zaświadczenie 'o czasowej niezdolności do pracy?

Ponieważ w tej dziedzinie istnieją stale jeszcze wątpli­wości, reasumując podane już wiadomości podajemy, że zwolnienia lekarskiego na leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku udziela lekarz, który wystawił kartę badań. Zwolnienie może otrzymać pracownik tylko wte­dy, jeżeli nie przysługuje mu tyle dni urlopu wypoczyn­kowego, które pokrywałyby czasokres pobytu w uzdro­wisku. Pracownik dysponuje urlopem w zależności od liczby lat pracy. Na przykład niektórzy pracownicy usta­wowo posiadają jedynie 12 dni urlopu wypoczynkowe­go — co kalendarzowo wynosi 14 dni. Pobyt w uzdrowi­sku, w przypadku skierowania na leczenie ambulatoryjne, trwa 21 dni — a zatem na brakujące 7 dni — otrzymuje pracownik automatycznie zwolnienie na druku L-4 od swego lekarza leczącego. Obowiązuje jednak przedłoże­nie lekarzowi zaświadczenia z miejsca pracy o liczbie urlopowych dni roboczych, które ustawowo przysługują danemu pracownikowi w bieżącym .roku kalendarzowym. Całkowite lub częściowe wykorzystanie urlopu, niezależ­nie od przyczyny, uniemożliwia otrzymanie zwolnienia, a tym samym uniemożliwia wyjazd do uzdrowiska. Zaświadczenia o niezdolności do pracy dla pracownika wyjeżdżającego na leczenie sanatoryjne udziela wyłącz­nie lekarz konsultant. W przypadkach dysponowania ur­lopem krótszym aniżeli 24 dni należy przedłożyć kartę urlopową wystawioną przez zakład pracy. Częściowe lub całkowite wykorzystanie urlopu w zasadzie powoduje niemożność wyjazdu do sanatorium. Pracownik w tym przypadku może zwrócić się do swego zakładu pracy z prośbą o udzielenie bezpłatnego urlopu na leczenie uzdro­wiskowe. W interesie własnym każdy pracownik składa­jący wniosek o leczenie uzdrowiskowe winien zachować 24—25 dni ze swego urlopu. Udzielanie zaświadczeń o cza­sowej niezdolności do pracy w przypadkach wyjątkowych omówiono dokładnie. Jeśli odległość miejsca zamieszka­nia od wyznaczonego uzdrowiska jest znaczna, lekarz konsultant może udzielić dodatkowo jednego dnia zwol­nienia na dojazd lub powrót z uzdrowiska. Leczenie rehabilitacyjne odbywa się w ramach 30 dnio­wego zwolnienia od pracy udzielonego przez szpital.