A A A

Komu przysługuje leczenie uzdrowiskowe

Prawo to posiadają osoby uprawnione do świadczeń z ty­tułu ubezpieczeń społecznych, a więc pracownicy czyn­ni zawodowo oraz członkowie ich rodzin powyżej 14 ro­ku życia, będący na utrzymaniu ubezpieczonego. Dzieci do lat 14 mogą również korzystać z leczenia uzdrowisko­wego, lecz w ramach innej organizacji oraz na innych zasadach. W niniejszym poradniku omawia się leczenie zdrojowe osób dorosłych, pomija się więc w nim zagad­nienie leczenia dzieci. Prawo do leczenia uzdrowiskowego posiadają również emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, o ile posiadają uprawnienia lecznicze. Aspi­ranci naukowi i artystyczni, studenci szkół wyższych, byli uczestnicy walk narodowo-wyzwoleńczych oraz byli więźniowie polityczni zrzeszeni w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, osoby zakwalifikowane do ko­rzystania z pomocy społecznej oraz niektóre grupy osób — na podstawie specjalnych zarządzeń — posiadają również uprawnienia do leczenia uzdrowiskowego. Z leczenia sanatoryjnego korzystają wyżej wymienione kategorie osób niezależnie od przynależności do związków zawodowych, lub innych organizacji, np. Związku Ren­cistów. Natomiast uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne w ramach wczasów pracowniczych przysługuje jedynie członkom związków zawodowych i ich rodzinom. Eme­ryci i renciści mogą w miarę posiadanych miejsc wyku­pywać wczasy lecznicze po zniżonych opłatach w okrę- gowych zarządach Funduszu Wczasów lub, o ile są nadal członkami związków zawodowych, z rozdzielnika związ­kowego.