A A A

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe emerytów i rencistów

Renciści i emeryci otrzymują skierowania do uzdrowisk: albo poprzez branżowe związki zawodowe, albo przez specjalny referat wojewódzkiej przychodni specjalistycz­nej, a emeryci i renciści, którzy są mieszkańcami miast wydzielonych — przez miejską przychodnię specjalistycz­ną. Wnioski o leczenie sanatoryjne wpływają do tych przychodni z wydziałów zdrowia powiatowych rad naro­dowych. Renciści i emeryci zamiast kwestionariusza związkowego załączają jeden z ostatnich odcinków ren­towych ZUS. Podobnie jak w pionie związkowym wnioski rencistów i emerytów ocenia lekarz konsultant, a osta­tecznego przydziału dokonuje komisja wojewódzkiej (miejskiej) przychodni specjalistycznej.