A A A

Kierowanie do uzdrowisk w celach rehabilitacji

Odmiennie niż w pionie związkowym kieruje się cho­rych do uzdrowisk w celach rehabilitacji po leczeniu szpitalnym. Wnioski na ten rodzaj leczenia rozpatruje specjalna komisja, działająca przy wojewódzkich przy­chodniach specjalistycznych, tak zwana komisja balneo­logiczna. Komisja ta otrzymuje centralnie pewną liczbę skierowań do oddziałów sanatoryjnych, w których pro- wadzone jest leczenie specjalistyczne lub leczenie usprawniające. Przekazy zaopatrzone są w nadruk „Re­habilitacja poszpitalna" z określeniem specjalności, np. kardiologiczna, urologiczna. Po przeanalizowaniu wnio­sków przez zespół lekarzy specjalistów zawiadamia się o powziętej decyzji chorych przebywających jeszcze w szpitalu lub na ich adres domowy.