A A A

Zmiany psychiczne w okresie przekwitania

W okresie przekwitania zachodzą duże zmiany w sferze psychicznej kobiet. Występuje wzmożona wrażliwość, duż zmienność nastrojów, popadanie z nadmiernej wesołości w stan smutku, przygnębienia i płaczliwości. U niektó rych kobiet rozwijają się stany lękowe i inne stany de presji. Pobudliwość płciowa u części kobiet zmniejsza się, a na wet zanika, u niektórych natomiast osiąga poziom szczyto wy. Stosunek do życia płciowego prowadzi u jednych ko biet do przygnębienia, a u innych do stanów podniecenia. Często w tym czasie rozwijają się zupełnie nowe zainte resowania w dziedzinie artystycznej, literackiej, religijnej czy społecznej. Przyczyną tych wszystkich objawów jest powolne zani kanie czynności jajników i w następstwie tego zmiany w układzie hormonalnym kobiety, rzutujące na wszystkie czynności jej ustroju.