A A A

Zachowanie się kobiety w okresie przekwitania

Zmiany w osobowości kobiety występujące w okresie prze kwitania powodują różnorodne konflikty wewnętrzne, zmieniające jej stosunek do najbliższego i dalszego oto czenia. Rozpowszechnione jest wśród kobiet przekonanie, ze nastanie tego okresu przekreśla ich dotychczasowe wa ory i jest równoznaczne ze starością i koniecznością wy cofania się z czynnego życia, jakie dotychczas prowadziły. Zachowanie się kobiet w okresie przekwitania zależy od ich aktywności i trybu postępowania w dotychczasowym życiu. Inaczej przechodzą ten okres kobiety czynne, o ży wym usposobieniu, a inaczej spokojne domatorki o zrów noważonym trybie życia. Inaczej przedstawia się stosunek kobiet niezamężnych do okresu przekwitania, a inaczej kobiet zamężnych, posiadających dzieci. Na ogół kobiety popadają w stan przygnębienia i uwa zaią, że okres przekwitania mają wyryty na twarzy. Pil nie uważają, ażebv ktoś z otoczenia nie zauważył jakichś ego objawów. Starają się ukryć dolegliwości, a to potę guje napięcie układu nerwowego i bardzo często wywołuje objawy o znacznie większym nasileniu. Starają się kobiety nadrobić rzekome braki przez nad mierną dbałość o siebie, wyszukane zabiegi kosmetyczne stroje itp. Szczególnie ciężko przechodzą ten okres kobiety zam꿬ne, które trwają w fałszywym przekonaniu, że utracą mi¬ łość czy zainteresowanie najbliższych osób. Trzeba przyr znAć, że wiele kobiet natrafia pod tym względem na brak zrozumienia dla swego stanu duchowego i brak pobłażli wości u mężów bądź u dzieci. Tym też trzeba tłumaczyć załamanie się niekiedy dobrych stosunków, jakie dotąd panowały w rodzinie. W tej trudnej sytuacji życiowej kobiety, zmęczone nie tyle okresem przejściowym co niepokojem i własnym domysłami na temat swego zdrowia, zachęcone przez męża i dzieci, odwiedzają często lekarzy, szukając jakiejś rady na swe dolegliwości fizyczne i psychiczne — występuje wtedy tzw. „ucieczka w chorobę". Po różnie długo trwającym okresie zaburzeń czynność różnych narządów ustroju, czy też zmian natury psychicz nej, ustala się stan równowagi hormonalnej i duchowej Poprawia się samopoczucie kobiety i powraca spokój. Mat ki oddają się wtedy z zapałem opiece nad dziećmi, wpro wadzając je v/ życie, i opromieniają pogodą ducha dom ro dzinny. Kobiety bezdzietne przenoszą swe zainteresowanie na pracę, w której znajdują zadowolenie i ociągają po ważne rezultaty. Powraca spokój i równowaga.