A A A

Środowisko rodzinne a wychowanei seksualne

Rodzice mają wybitny wpływ na tworzenie się struktury osobowości dzieci, o wychowaniu ich bowiem decydują przede wszystkim kontakty osobiste i atmosfera panująca w rodzinie. Obserwują one i naśladują rodziców, którzy stanowią dla nich wzory zachowania się, oraz nabierają podobnych nawyków i upodobań. Rodzice postępowaniem swoim wpływają dodatnio lub ujemnie na wytwarzanie się odpowiednich postaw seksualnych u dzieci. Ujemny wpływ rodziców na wytwarzanie się tych po¬staw jest najczęściej wynikiem działania trzech czynników, zwykle wzajemnie się zazębiających: 1) niewłaściwego stosunku uczuciowego w małżeństwie, tj. nieodpowied¬niego nastawienia uczuciowego do siebie rodziców, 2) niewłaściwego nastawienia uczuciowego rodziców do dzieci, 3) braku wiedzy i umiejętności postępowania z dziećmi oraz braku zrozumienia specyfiki przeżyć dziecięcych, z czym, niestety, spotykamy się u wielu rodziców. W związku z powyższym należy postulować podniesie¬nie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego oraz podniesienie kwalifikacji wychowawczych rodziców — są to bowiem niezbędne czynniki do należytego kierowania wychowaniem seksualnym i ogólnym dziecka.