A A A

Ogólne zasady zachowania się ciężarnej

Ciężarna powinna uświadomić sobie, że jej celem jest uro dzenie żywego i harmonijnie rozwiniętego dziecka. Po trzebne jest do tego spełnienie następujących warunków: 1) należy przejść przygotowawczy kurs przed zajściem w ciążę, 2) należy szczególnie dbać o zdrowie przynajmniej przez 4 miesiące przed zapłodnieniem, 3) w opiece przedporodowej należy uzyskać odpowied nie informacje dotyczące ciąży, porodu i zachowania się ciężarnej, 4) odpowiednio zachowywać się w czasie ciąży i porodu. Ciężarna powinna przestrzegać zasad dotyczących za- chowania się, odżywiania i postępowania według wskazó wek, których udzielił jej lekarz. W 2—3 tygodnie po za trzymaniu się miesiączki powinna iść do lekarza, następnie zgłaszać się regularnie co miesiąc, a w ostatnich 2 mie siącach ciąży — co 2 tygodnie, jeżeli lekarz nie zaleci ina czej. W czasie ciąży konieczna jest rezygnacja z nadmiernej aktywności i ograniczenie się do najkonieczniejszych za jęć, izolowanie się od źródeł zakażenia, unikanie zatruć urazów psychicznych i stanów depresyjnych oraz wysił ków fizycznych i dźwigania ciężarów (powyżej 3 kg). Za lecenia lekarskie muszą być przez ciężarną dokładnie rea lizowane. Powinna ona zdawać sobie sprawę z tego, że na wet niewielki błąd z jej strony może doprowadzić do uszkodzenia płodu i że nawet dobre jej samopoczucie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa dziecka. Bezpieczeń stwo to może być zapewnione przez odpowiednie jej za chowanie się, przez kontrolne wizyty u lekarza oraz kon trolne badania pracowniane.