A A A

Konieczność wychowania seksualnego

Olbrzymia złożoność i różnorodność życia we współczesnej cywilizacji stwarza konieczność możliwie pełnego i równomiernego przygotowania człowieka do zadań stawianych mu przez społeczeństwo. Dlatego też celem współczesnej pedagogiki jest wszechstronne wychowanie człowieka i przysposobienie go do wszystkich istotnych dziedzin życia jednostki i społeczeństwa. Wychowanie seksualne jest integralną częścią wychowania ogólnego, a zatem wychowanie seksualne jest to wychowanie ogólne ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania człowieka do życia seksualnego (a pośrednio uczuciowego i małżeńskiego). Obecnie nie ulega już najmniejszej wątpliwości, że dziedzina życia seksualnego ma dla człowieka istotne znaczenie. Jest ona ściśle związana ze sferą jego uczuć oraz całokształtem życia i rozwoju psychofizycznego. Dlatego też przygotowanie człowieka do życia seksualnego oraz dostarczenie mu prawidłowych informacji o tym aspekcie życia ludzkiego pozwala na wytworzenie się bardziej racjonalnego poglądu na świat i życie, na lepsze zrozumienie zachowania się i motywów postępowania człowieka oraz na rozsądniejszą ingerencję w świat własnych przeżyć. Prawidłowe wychowanie seksualne jest więc niezbędnym czynnikiem dla zapewnienia człowiekowi pełnego zdrowia, sprawności zawodowej oraz możliwości należytego kształtowania kontaktów z innym człowiekiem w ramach związku małżeńskiego, rodziny i społeczeństwa. Wychowanie seksualne ma w obecnym czasie tym większe znaczenie, że musi ono nadrobić wieki zacofania na polu oświaty i kultury seksualnej. Bowiem przez wiele lat, począwszy od czasów średniowiecza, odczucia i czynności seksualne były uważane za „grzeszne", „brudne", „poniżające" itp. Doprowadzało to do zmowy milczenia dorosłych wobec dzieci, dotyczącej zagadnień seksualnych, a tym samym do systematycznych braków w kształtowaniu sfery seksualnej człowieka. Powyższe zaniedbania wychowawcze rażąco uwidaczniają się we współczesnym społeczeństwie; wynikiem ich jest: 1. Powszechny brak wiedzy na temat prawidłowych czynności seksualnych, brak wiedzy o przejawach i możliwościach kształtowania rozwoju popędu seksualnego oraz na temat wzajemnych zależności między sferą seksualną i uczuciową i możliwości ich kultywacji ■— tak istotnych dla życia każdego człowieka i jego kontaktów z innym człowiekiem. 2. Nagminne rozpowszechnianie fałszywych poglądów i przesądów dotyczących życia seksualnego, które ujemnie wpływają na możliwości kształtowania się stosunków między mężczyzną i kobietą — i to nie tylko w zakresie życia seksualnego. 3. Liczne nerwice i stany depresyjne będące wynikiem braku wiedzy seksualnej lub konfliktów seksualnych wynikających z braku tej wiedzy lub hołdowania przesądom. Do zaburzeń tych dochodzi także w wyniku nieprawidłowych postaw wobec życia seksualnego, wpojonych najczęściej w toku wychowania, które uniemożliwiają człowiekowi ułożenie sobie własnego życia seksualnego oraz stają się przyczyną zaburzeń odczuwania seksualnego (np. tzw. kulturowo uwarunkowana oziębłość płciowa kobiet). 4. Liczne zaburzenia seksualne oraz zboczenia płciowe rozwijające się w następstwie braku wiedzy seksualnej i braku możliwości regulowania rozwoju popędu seksualnego. Liczne są np. przypadki uwiedzenia nie uświadomionych seksualnie dzieci lub młodzieży przez zboczeńców i powstanie u nich zboczenia seksualnego na drodze nawyku (poprzez przyuczenie do zboczonych czynności seksualnych). 5. Liczne konflikty małżeńskie oraz rozbicie małżeństwa i rodziny będące wynikiem braku kultury życia seksualnego i uczuciowego. Ze względu na ujemne skutki tego zjawiska (i to zarówno dla małżonków, jak i dla ich dzieci oraz całego społeczeństwa) istnieje społecznie uwarunkowana konieczność podniesienia kultury życia seksualnego i uczuciowego, bez którego trudno jest zachować pełnię zdrowia psychicznego człowieka. Wszystkie te powyżej przedstawione względy sprawiają, że wychowaniu seksualnemu poświęca się obecnie bardzo dużo uwagi, licząc na to, że przyczyni się ono w istotny sposób do pełniejszego rozwoju człowieka i do zachowania jego zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też rodzice pragnący stworzyć właściwą atmosferę wychowawczą w domu rodzinnym oraz zapewnić prawidłowy rozwój swojemu dziecku powinni się zapoznać z zasadami wychowania seksualnego. Brak znajomości tych zasad może spowodować ujemne skutki, które przez całe życie ciążyć będą na rozwoju dziecka — a przecież żaden ojciec ani matka tego na pewno nie chcą.